Przed nami kolejna jedenasta już edycja Forum Transportu Intermodalnego FRACHT 2023.

Do grona dotychczasowych organizatorów Forum: Międzynarodowego Stowarzyszenia Europa-Północ-Wschód (ENEIA), Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej (PUIG) oraz współorganizatora Izby Przemysłowo – Handlowej Polska – Azja dołączył ukraiński współorganizator – Stowarzyszenie Producentów i Konsumentów Roślin Strączkowych Ukrainy.

Światowej gospodarce przychodzi mierzyć się z poważnymi wyzwaniami wywołanymi przez działania wojenne w Ukrainie i sankcje nałożone na Rosję i Białoruś przez Państwa Wolnego Świata. Dotychczasowe problemy związane ze wzrostem wolumenu przewozów towarowych w relacjach Azja – Europa – Azja, ograniczeniami w przepustowości eksploatowanych szlaków komunikacyjnych i terminali, rosnącą konkurencją oraz trwającą przez poprzednie dwa lata pandemią Covid-19 były łatwiejsze do rozwiązania w porównaniu z obecną destabilizacją rynku międzynarodowych przewozów i przerwaniem łańcuchów dostaw. Przyjęte wcześniej strategie transportowe i łańcuchy logistyczne musiały zostać poddane ponownej analizie i weryfikacji.

Rosnące od lat zainteresowanie Forum Fracht to efekt starannie dobieranej tematyki, obecności osób odpowiedzialnych i zaangażowanych w wytyczanie strategicznych działań na rzecz rozwoju polskiej gospodarki, sukcesów takich jak zrealizowane inwestycje usuwające tzw. „wąskie gardła” w infrastrukturze transportowej czy też wprowadzenie do prawodawstwa przepisów ułatwiających działanie przedsiębiorców branży logistycznej postulowanych przez uczestników Forum.

Organizatorzy Forum są przekonani, że program jego XI edycji spełni oczekiwania uczestników. Dla wyboru jego zakresu tematycznego i szczegółowych zagadnień, które zostaną poddane pod debatę, organizatorzy powołali Radę Programową, a jej przewodniczenie powierzyli Januszowi Piechocińskiemu, byłemu Wicepremierowi i Ministrowi Gospodarki, Prezesowi Izby Przemysłowo – Handlowej Polska – Azja.  

Podczas każdej z poprzednich dziesięciu edycji Forum Transportu Intermodalnego FRACHT eksperci, przedstawiciele Parlamentu, rządu oraz władz samorządowych mierzyli się z postulatami przedsiębiorców oczekujących wprowadzenia rozwiązań formalno-prawnych, ekonomicznych i podatkowych, które ich zdaniem przyczyniają się do wzrostu przewozów towarowych w naszym kraju. W dobie konfliktu zbrojnego w Ukrainie, producenci oczekują zdecydowanego wsparcia przy odbudowie i tworzeniu nowych więzi gospodarczych. Do grona polskich uczestników Forum FRACHT w 11 edycji dołączy poważna grupa przedsiębiorców z Ukrainy, Kazachstanu, Kirgizji, Uzbekistanu, Czech, Słowacji, Austrii, Niemiec, Litwy, Węgier i Włoch.

Prezentacje i dyskusje panelowe będą dostępne w trzech językach: polskim, angielskim i ukraińskim.